چاپ 

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

با فراگیر شدن استفاده از شبکه اجتماعی ( نرم افزار پیام رسان) تلگرام، در راستای پاسخگویی به درخواست های متعدد کاربران ترشیز وب مبنی بر برعهده گرفتن امور کانال تلگرام آنها ازجانب این پرتال، بر آن شدیم تا گامی دیگر در راستای جلب رضایت این عزیزان برداریم.

بدین منظور

رسیدگی به امور کانال تلگرام متقاضیان، به فهرست خدمات ترشیز وب اضافه شد.

تعرفه این امر بشرح زیر است:

صرفا ارسال پست

 حداکثر تعداد پست های ارسالی در ماه  تعرفه مربوط به هر پست ارسالی (برحسب تومان)  توضیحات
 100  500  ---
200  450  ---
 300 400  ---
400 350  ---
 500 300  ---
 بیشتر از 600 پست 250 ---

در صورتیکه تهیه محتوای ارسالی برعهده ترشیز وب باشد، 50 درصد هزینه کل به آن افزوده خواهدشد.

رسیدگی کامل به امور تلگرام

تعرفه این امر با توجه به کانال مربوطه (موضوع، تعداد ممبر ها و . . . ) متغیر (از 500هزار تا 5 میلیون تومان در ماه) خواهدبود.

توضیحات

1. 50 درصد هزینه در ابتدای ماه و مابقی در انتهای همان ماه اخذ خواهدشد.

2. سایر شرایط همچون خدمات نویسندگی وبسایت می باشد.